برونسپاری پروژه
مقالات
سیدفرید بلادی مؤخر

برونسپاری پروژه

بسیاری از افراد و شرکت ها از گذشته تا کنون پروژه های خود را برونسپاری می کنند. در روش سنتی پیمانکار ها پروژه های برونسپاری

ادامه مطلب »
پیش حسابرسی قانونی
مقالات
سیدفرید بلادی مؤخر

پیش حسابرسی قانونی

حسابرسی یعنی بررسی حساب ها بر اساس خواسته برخی ذینفعان. در حسابرسی مورد درخواستی ذینفعان راستی آزمائی می شود و درست یا غلط بودن آن

ادامه مطلب »