پروفایل مجید رئیسی

مجید رئیسی کارشناس شبکه و امنیت
16 سال تجربه 0 پروژه کار کرده ایران-اصفهان-اصفهان

متخصص در امور مدیریت شبکه فایروالهاو…

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید